Bestyrelse  2018 / 2019

Formand
Ilse Friis Madsen, Baldersvej 19, 4000 Roskilde
Tlf. 40 42 19 39, ilse@friis.mail.dk

Kasserer
Ingrid Fjeldsted, Havelodden 31, 4000 Roskilde
Tlf. 22 25 39 31, b-if@get2net.dk

Lucia Carriere, Byvolden 36, 4000 Roskilde
Tlf. 25 88 45 28, lucia@ruc.dk

GRØN HVERDAG I ROSKILDE OG OMEGN (GHRO)

Referat af
GENERALFORSAMLING torsdag den 18.1. 2018
I Byens Hus, Roskilde

Aftenen indledtes med en offentligt foredrag ved
Ane Rørdam Hoffmeyer om:
” Forening Frøsamlerne ”
.
16 interesserede mødte op til foredraget.
Derefter fortsatte vi med generalforsamling i det tilstødende lokale.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE

Formand Ilse Friis Madsen bød velkommen og overlod ordet til den valgte ordstyrer.

1. Else Snitker blev valgt til ordstyrer og Lucia Carriere til referent.

2. Godkendelse af forsamlingens beslutningsdygtighed: 8 deltagere, heraf 7
stemmeberettigede.

3. Dagsordenen ifølge vedtægterne blev godkendt.

4. Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning, som også forelå skriftligt.
Blandt årets aktiviteter blev nævnt: Plantebyttedag i maj og oktober og deltagelse i turen til det biodinamiske gods Knuthenlund.
Beretningen blev godkendt.

5. Kasserer, Ingrid Fjeldsted, fremlagde regnskabet som også forelå skriftligt.
Årets resultat blev kr. – 2117,00, og egenkapitalen var ved årsskiftet kr. 2545,91.
Vi har fået kr. 2000 fra Roskilde Kommunens” Miljøpulje”.
Vi skal skifte bank på grund af for høje gebyrer.
Regnskabet blev godkendt.
6. Det fremlagte budget blev godkendt. Budgettet er på ialt kr. 4.000.

7. Ingen indkomne forslag.

8. Ilse Friis Madsen, Lucia Carriere og Ingrid Fjeldsted blev genvalgt til bestyrelsen, som
konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde. Else Snitker har tilbudt sig som “regnskabsfører “.
9. Marianne Kjær valgt til suppleant.
10. Pia Dall blev genvalgt til intern revisor, og Hanne Langkilde blev genvalgt til
revisorsuppleant.

11. Eventuelt:
Ideer til aktiviteter udover de fremlagte: Cafèmøde med GH og interesserede, tur til “Muld” I Vipperød, aktivitet på torvet om “affaldssortering”.
Roskilde, den 30. januar 2018
Referent Lucia Carriere
Grøn Hverdag i Roskilde og Omegn
Årsberetning for 2017

Roskilde, januar 2018
Året startede med:

Ordinær generalforsamling kl. 20 – 22 d. 17. januar 2017 kl 20 i byrådssalen, Byens Hus
Kl. 19-20:Oplæg ved Bryan Traum, indehaver af butikken EcoEgo, Nørre Farimagsgade 82, Kbh. K ,
På generalforsamlingen valgtes Ingrid Fjeldsted til ordstyrer og Lucia Carriere til referent
Til bestyrelsen valgtes Ilse Friis Madsen, Lucia Carriere og Ingrid Fjeldsted
Ingen suppleant valgt (ingen stillede op)
Pia Dall valgtes som intern revisor og Hanne Langkilde som intern revisorsuppleant.

Medlemmer:
Medlemstallet var ved årsskiftet 16/17 ca.100.
———————————————————————————————————————————————–

Foreningsårets aktiviteter:
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Ilse som formand, Lucia som næstformand og Ingrid som kasserer.

2017:
13.1 bestyrelsesmøde
17. 1. Generalforsamling
24.1. bestyrelsesmøde
21.4. bestyrelsesmøde
13.11.bestyrelsesmøde
5.12 bestyrelsesmøde
14.12. julefrokost

2018
12.1. bestyrelsesmøde

Arrangementer:
Maj: 6/5 kl. 9 – 14 Plante-frøbyttedag på Hestetorvet i Roskilde

August 13/8 Bustur til det biodynamiske gods Knuthenlund på Vestlolland

Oktober : 7/10 kl. 9 – 14 Plante-frøbyttedag på Hestetorvet i Roskilde

Andre aktiviteter

Lucia har deltaget i 4 møder i Roskilde Kommunes Klimaråd

Bladet Grøn Hverdag, som fungerer som medlemsblad, men trykkes i mange flere eksemplarer, uddeles til biblioteker og diverse forretninger og andre steder, hvor der kommer folk med interesse for det grønne. Det er en vigtig funktion for bestyrelsen at få de ekstra eksemplarer, den får tilsendt, ud og arbejde for ”den grønne hverdag”.

På bestyrelsens vegne
Ilse Friis Madsen, formand