Vedtægter

 

Vedtægter for Landsorganisationen

Grøn Hverdag

 

§ 1     Navn

 

a)    Foreningens navn er “Landsorganisationen Grøn Hverdag” – i daglig tale kaldet “Grøn Hverdag”. Foreningen har hjemsted i København.

b)    Foreningen er partipolitisk uafhængig.

 

§ 2     Formål

 

Foreningens formål er:

at fremme en bæredygtig samfundsudvikling gennem oplysningsvirksomhed, så som

bladudgivelse.

Det vil sige at tilskynde politikere, offentlige myndigheder, erhvervsliv og borgere til

bæredygtig adfærd gennem f.eks. kampagner, udstillinger, deltagelse i konferencer,

samarbejde med andre organisationer og andre relevante tiltag.

Foreningen kan også udbrede sit formål i internationale sammenhænge.

 

§ 3     Medlemskab

 

Foreningen optager personer, virksomheder og institutioner som medlemmer.

 

§ 4     Lokalforeninger

 

a)    Lokalforeninger, ”kredse” kan oprettes i geografisk afgrænsede områder.

b)    Landsorganisationen skal godkende kredse. Kredsene benytter ”Vedtægter for lokalforeninger (kredse)”.

c)     Kredse kan søge støtte fra Landsorganisationen til lokale aktiviteter. Støttens størrelse fastsættes af Landsgeneralforsamlingen for indeværende år. Den beregnes som et beløb pr. medlem bosat i kredsens geografiske område i indeværende år. Kredse kan søge Landsorganisationen om yderligere støtte til arrangementer.

d)    Kredse skal indsende årsregnskab for de modtagne beløb til landsorganisationens sekretariat senest den 1. marts det følgende år. Fortsat støtte kan ikke udbetales, før kredsens årsregnskab og referat af seneste generalforsamling er modtaget og godkendt af landsbestyrelsen.

 

§ 5     Kontingent

 

Kontingent for det efterfølgende år fastsættes af Landsgeneralforsamlingen.

 

§ 6     Landsgeneralforsamlingen

a)    Landsorganisationens højeste myndighed er Landsgeneralforsamlingen. Stemmeret har medlemmer som har betalt kontingent for indeværende år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

b)    Landsgeneralforsamlingen afholdes i marts. Generalforsamlingen indkaldes via bladet Grøn Hverdag og hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel. Foreløbig dagsorden, årsberetning, handlingsplan og budget tilgår medlemmer på opfordring.

 

c)     Dagsorden skal som minimum indeholde:

Pkt.      1.      Valg af dirigent og referent.

Pkt.      2.      Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter.

Pkt.      3.      Beretning.

Pkt.      4.      Indkomne forslag og bestyrelsens forslag.

Pkt.      5.      Handlingsplan til godkendelse.

Pkt.      6.      Godkendelse af regnskab og budget.

Pkt.      7.      Fastsættelse af kontingent for efterfølgende år og støttebeløb til kredse for indeværende år.

Pkt.      8.      Valg af formand.

Pkt.      9.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Pkt.    10.      Valg af bestyrelsessuppleant/-er.

Pkt.    11.      Valg af revisor.

Pkt.    12.      Valg af revisorsuppleant.

Pkt.    13.      Eventuelt.

 

d)    Forslag skal være landsbestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen og skal videresendes til alle medlemmer, som ønsker det, sammen med endelig dagsorden og revideret regnskab senest 2 uger før mødet. Revideret regnskab kan rekvireres fra landssekretariatet af alle medlemmer.

e)    Landsgeneralforsamlingen skal indkaldes ekstraordinært med samme varsel, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller efter skriftlig motiveret krav fra mindst en tredjedel af medlemmerne.

f)     Vedtægter og referat af seneste landsgeneralforsamling lægges på hjemmesiden og kan rekvireres fra landssekretariatet af alle medlemmer.

 

§ 7     Bestyrelsen

 

a)    Landsbestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer inklusive formand samt mindst 1 suppleant.

b)    Formanden vælges for et år.

c)     De øvrige 2 til 4 medlemmer vælges for 2 år således at der sker afgang af halvdelen hvert år. Suppleanten/-erne vælges for et år. Landsbestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter forretningsorden. Dato for bestyrelsesmøder og mødereferater kan tilsendes medlemmer på begæring.

d)    Suppleanten/-erne indtræder i bestyrelsen, når et valgt medlem udtræder permanent i valgperioden. Suppleanten/-erne har møderet til bestyrelsesmøderne og skal have tilsendt samme materiale som bestyrelsesmedlemmerne.

e)    Landsbestyrelsen tegner foreningen på nationalt plan. Den er tegningsberettiget ved formanden og næstformanden i forening. Landsbestyrelsen kan meddele prokura. Landsbestyrelsen varetager alle funktioner med ansvar over for Landsgeneralforsamlingen. Landsbestyrelsen antager fornøden sekretariatsbistand og er ansvarlig for organisationens informationsvirksomhed.

 

§ 8     Økonomi og revision

 

a)    Regnskabsåret følger kalenderåret.

Revideret regnskab og budget fremlægges til godkendelse på Landsgeneralforsamlingen.

b)    Landsgeneralforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal føre kritisk tilsyn med forbruget af Landsorganisationens midler.

 

§ 9     Øvrige bestemmelser

 

a)    Valgbar til Landsorganisationens bestyrelse er alle, der har været medlem i mindst 1 år og har betalt kontingent for indeværende år senest 3 uger før afholdelse af Landsgeneralforsamlingen.

b)    Vedtægtsændringer skal ske på Landsgeneralforsamlingen med 2/3 stemmeflertal og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, eller undtagelsesvis en anden dato, når Landsgeneralforsamlingen vedtager det.

c)     Opløsningen af Landsorganisationen kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger med 2/3 flertal.

d)    Ved opløsning af Landsorganisationen tilfalder eventuelle midler en eller flere organisationer, der arbejder positivt for miljø og økologi. Et stemmeflertal på landsgeneralforsamlingen bestemmer hvilken eller hvilke organisationer midlerne skal tilfalde.

 

 

 

Som vedtaget på Landsmødet den 31.10.1993 i København.

 

Sidst revideret på Landsgeneralforsamlingen i København den 29.03.2009.

 

Dato                                      2009

 

                                                                                                                         

 

Jørgen Martinus Hansen                          Ilse Friis Madsen

Referent                                                    Dirigent